Drobečková navigace

Úvodní strana > Právní služby

Právní služby

Právo občanské

 • ochrana osobnosti
 • věcná práva
 • odpovědnost za škodu
 • bezdůvodné obohacení
 • dědické právo
 • závazkové právo
 • občanská sdružení

Právo rodinné

 • obecně prospěšné společnosti (založení, zápis do rejstříku atd.)
 • předmanželská smlouva
 • rozvod manželství
 • úprava styku s nezletilými dětmi
 • výživné (děti, manželé)
 • svěření nezletilých dětí do péče

Právo obchodních společností

 • zakládání společností, jejich zápis do obchodního rejstříku a zajištění běžné agendy včetně likvidace
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • akcionářské dohody
 • úprava právních poměrů společností, schůze představenstva, valné hromady
 • plnění registračních a oznamovacích povinností
 • podnikání a investování zahraničních osob v ČR
 • fúze, akvizice, rozdělení, transformace společností

Obchodní závazkové vztahy

 • příprava a sepisování smluv
 • další pojmenované i nepojmenované smlouvy
 • obchodní tajemství
 • ochrana hospodářské soutěže

Konkurzní právo

 • přihlášky pohledávek do konkurzu
 • sepsání incidenční žaloby a vedení incidenčního sporu
 • sepsání návrhu na prohlášení konkurzu
 • sepsání excindační žaloby a vedení excindačního sporu

Autorské právo a právo duševního vlastnictví

 • ochranné známky
 • licence
 • ochrana v oblasti práv duševního vlastnictví

Nemovitosti

 • nákup a prodej nemovitostí
 • nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce
 • zástavní práva
 • věcná břemena

Exekuce

 • návrh na výkon rozhodnutí a zastupování v řízení
 • odvolání proti exekuci
 • vylučovací žaloby

Trestní a přestupkové právo

 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • obhajoba klientů a to především v trestních činech hospodářských a v trestních činech proti majetku
 • dopravní nehody
 • zastupování ve správním přestupkovém řízení
 • zastupování před civilním a trestním soudem

Ostatní

 • Advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní pomoc spočívající v zastoupení před soudy civilními a rozhodčími a dále veškerými orgány státní správy.
 • V zastoupení klientů právníci advokátní kanceláře sepisují veškeré potřebné listiny a činí veškerá podání jménem svých klientů.
 • Při sepisování listin nabízí advokátní kancelář rovněž možnost úředního ověření podpisů osob uvedených na listinách, a to i na listinách nevypracovaných v rámci kanceláře, do ověřovací knihy České advokátní komory.
 • Svým klientům dále kancelář nabízí možnost advokátní úschovy listin a finančních prostředků na oddělených účtech úschovy.
 • Advokátní kancelář nabízí rovněž zastupování firem a dalších podnikatelských subjektů za paušální odměnu, a to na základě dohody o poskytování právních služeb, kdy klientovi poskytujeme kompletní právní servis i v místě sídla klienta za předem dohodnutou paušální odměnu.